Zamieszczone na niniejszej stronie utwory lub ich wizerunki korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz zapisami Powszechnej konwencji o prawie autorskim  zrewidowanej w Paryżu z dnia 24 lipca 1971 roku (Dz. U. 1978 Nr 8 poz. 28).

Całość praw autorskich do utworów oraz ich wizerunków ukazanych na niniejszej stronie internetowej przysługuje wyłącznie ich autorowi. Użycie przedstawionych zbiorów w sposób pojedynczy, całościowy lub w zorganizowanej
i uwidocznionej na niniejszej stronie internetowej formie i kompozycji bez uprzedniego zezwolenia autora traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

Kopiowanie, publikowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub inne jakiekolwiek użycie bez uzyskania uprzedniej zgody autora jako działanie pozaprawne stanowi w rozumieniu art. 116 i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych czyn karalny zagrożony karą pozbawienia wolności do lat trzech.